Meld je aan voor de Tekenkrabbel en krijg een gratis cursus in je mailbox.     Ja ik wil een GRATIS cursus!

SLUITEN

Veelgestelde vragen

  • Heb je een vraag? Kijk eerst eens bij de veelgestelde vragen.
Bekijk

Algemene voorwaarden

 

Artikel 1 Inleiding 1.1

Voor de leesbaarheid van het document heb ik 
gekozen voor de “ik” vorm. 

 

Waar ‘ik’ of ‘mijn’ staat wordt het bedrijf Tekenwijzer bedoeld.

 

Kamer van Koophandelnummer 39084552

Contact via: info@tekenwijzer.nl

 

Artikel 2 Voorwaarden deelname programma’s

2.1 Zowel particulieren als ondernemers kunnen deelnemen aan de online programma’s bij Tekenwijzer
2.2 In mijn programma’s deel ik mijn kennis, ervaring en tools. Zelf moet je naast het volgen van het programma voldoende tijd reserveren voor de opdrachten.
 Ik kan niet garanderen dat het volgen van mijn programma’s successen in je leven genereert. 
 Wel zal ik me inspannen dat je de juiste handvatten hebt om mijn programma’s met succes te volgen en af te ronden. En sta ik binnen de grenzen gedurende de looptijd van het programma voor je klaar. De ondersteuning die ik bied is afhankelijk van welk product je aanschaft. De ondersteuning staat omschreven op de website van de verschillende programma’s en of producten.
2.3 Online Skypesessies kan je maximaal 24 uur van te voren afzeggen er wordt dan een nieuwe afspraak ingepland. Als het gesprek later dan 24 uur van te voren afgezegd wordt, is er geen restitutie van je betaling.
2.4 Tekenwijzer is niet aansprakelijk voor eventuele problemen met weergave van het cursus materiaal en video’s veroorzaakt door derden zoals bijv. Apple, Vimeo of YouTube.
2.5 Er wordt van je verwacht dat je respectvol met mede-deelnemers omgaat in de besloten Facebook groepen.
2.6 Het is niet toegestaan om commerciële aanbiedingen te plaatsen van je eigen business als wel van anderen in de besloten FB groep.
2.7 Op alle programma’s en afbeeldingen rusten auteursrechten. Niets van deze site mag gekopieerd of anderszins gebruikt worden, zowel online als offline.

 

Artikel 3 Niet goed geld terug garantie en/of proefperiode


3.1 Ik vind het belangrijk dat mijn deelnemers tevreden zijn, daarom heb ik een niet goed geld terug garantie. Je kunt uiterlijk 14 (veertien) dagen na de start van het programma je deelname kosteloos annuleren. Annuleren kun je doen door een mail te sturen aan support@tekenwijzer.nl
Indien je al betalingen hebt gedaan, dan zal ik deze bedragen zo spoedig mogelijk restitueren.
Wel wordt direct je toegang tot de programma’s gestopt en ook de toegang tot de FB Community
3.2 Na de 14 (veertien) daagse periode is het niet meer mogelijk om deelname aan het programma te annuleren en moet je het volledige deelnemersgeld betalen. 
Je komt hier expliciet overeen dat artikel 7:408 lid 1 van het BW niet van toepassing is en dat tussentijdse opzegging niet mogelijk is.

 

Artikel 4 Prijzen en betaling


4.1 De prijzen van mijn programma’s staan op Hoe overleef jij een scheiding, Geen KUNST aan! De Tekenwijzer Community info pagina’s.
4.2 Betaling is automatisch en wordt in 12 maandelijkse termijnen voldaan, het is mogelijk om het bedrag van de programma’s in 1 keer te betalen. Na afronding van het programma blijft de verplichting tot betaling bestaan tot alle 12 termijnen zijn betaald. 
4.3 Lidmaatschap aan de Tekenwijzer Community is maandelijks opzegbaar, stuur een mail naar support@tekenwijzer.nl
Je behoudt toegang tot de lessen die je tot dan toe ontvangen hebt.
4.5 Na opzegging vervallen alle rechten die aan dit lidmaatschap verbonden zijn.
4.6 Aanbiedingen, prijzen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige programma’s of offertes.

 

 Artikel 5 Intellectueel eigendom / gebruik materialen

5.1 Op de teksten, beeldmaterialen en andere materialen van het programma bezit ik de intellectueel eigendomsrechten. Tijdens en na het programma mag je de materialen gebruiken. Het is niet toegestaan deze te delen met derden, tenzij ik hiervoor schriftelijk toestemming heb gegeven.

5.2 Het is ook niet toegestaan om de opgedane kennis commercieel te verkopen of op te nemen in een eigen programma, tenzij ik hier schriftelijk toestemming voor gegeven heb.

 

Artikel 6 Materialen en licenties

6.1 Ik streef ernaar de materialen online voor mijn Community deelnemers toegankelijk te houden, maar ik kan dit niet garanderen. Als ik de materialen ga verwijderen, of verhuizen naar een andere url, dan zal ik je dit altijd 3 (drie) maanden van te voren per e­mail informeren. Ik zal dit bericht altijd versturen naar het laatste e­mailadres dat je aan mij bekend hebt gemaakt. Het niet doorgeven van een nieuw e­mailadres komt voor eigen risico.

 

Artikel 7 Klachten online programma’s


7.1 Mocht je ontevreden zijn over het programma of een onderdeel van het programma of de ondersteuning van mij, dan moet je dit zo spoedig mogelijk aan mij laten weten, door mij een mail te sturen. Ik ontvang van jou dan een zo duidelijk mogelijk omschrijving van de klacht, zodat ik in staat ben te reageren en als de klacht gegrond is om deze te herstellen. Een klacht die niet duidelijk is omschreven kan ik niet in behandeling nemen.

7.2 Klachten moet je binnen 14 dagen na het volgen van een bepaald programma onderdeel aan mij melden. Indien je de klacht later meldt, dan heb je geen recht meer op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

7.3  Ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

7.4 Ook als je een klacht stuurt, blijft je verplichting tot betaling gewoon bestaan.

 

Artikel 8 Aansprakelijkheid

8.1 ​Behoudens opzet of bewuste roekeloosheid, is ​de totale aansprakelijkheid van mij wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst of uit enige andere hoofde beperkt tot de vergoeding van de directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs, exclusief BTW.

8.2 De aansprakelijkheid voor indirecte schade, zoals; gevolgschade gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie etc. is uitgesloten.

8.3 In geval van een toerekenbare tekortkoming, moet je mij eerst schriftelijk in gebreke stellen, met een redelijke termijn, zodat ik staat ben om mijn verplichtingen na te komen, of eventuele fouten te herstellen, of schade te beperken, of op te heffen.

 

Artikel 9 Privacy

9.1 Ik neem de privacy van mijn deelnemers serieus en ik gebruik jouw persoonsgegevens alleen in het kader van mijn dienstverlening. Ik houd mij aan de wettelijke regels AVG
Hier vind je uitgebreide info AVG Tekenwijzer
9.2 Alle persoonsgegevens op de site en gerelateerde sites zijn beschermd volgens de AVG normen.

 

10 Overig

10.1 Afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden zijn pas van toepassing, indien deze schriftelijk tussen mij en jou overeengekomen zijn.

10.2 Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijft het overige in deze Algemene Voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. We zullen dan in overleg treden om ter vervanging nieuwe bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen
10.3 Onder schriftelijk wordt tevens verstaan per e­mail.

 

Artikel 11 Geschillen annuleringen bij therapie

11.1 Bij eventuele geschillen zullen we altijd eerst ons best doen om het geschil onderling op te lossen.
11.2 Indien we er onderling niet uitkomen, zullen we geschillen voorleggen aan de beroepsvereniging Tekentaal als het therapie of Skype sessies betreft. Komen beide partijen er alsnog niet uit dan is de volgende stap naar SCAG.
11.3 Tekenwijzer is aangesloten bij SCAG, de wettelijk verplichte geschillencommissie voor complementaire en alternatieve zorg. Een uitspraak van de geschillencommissie over uw klacht (geschil) is bindend, zowel voor u als de therapeut.
11.4 Bij afspraken die niet of binnen 24 uur van tevoren worden afgezegd zijn we helaas genoodzaakt het volledige bedrag van de sessie in rekening te brengen.

11.5 Online Skypesessies kan je maximaal 24 uur van te voren afzeggen er wordt dan een nieuwe afspraak ingepland. Als het gesprek later dan 24 uur van te voren afgezegd wordt, is er geen restitutie van je betaling.

 

Artikel 12 Wijziging van de voorwaarden

12.1 Ik ben bevoegd om wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip. 12.2 Ik zal de gewijzigde voorwaarden tijdig per mail aan je sturen. Indien geen tijdstip is aangegeven, treden de wijzigingen voor je in werking zodra je de wijziging hebt ontvangen.

 

 

13 Cursussen en Workshops

13.1 Als een les niet door kan gaan vanwege afwezigheid van de docent, wordt de les op een later afgesproken tijdstip ingehaald.
13.2 Wanneer een cursist afwezig is, kan deze les door hem of haar ingehaald worden op een ander moment, áls daar gelegenheid voor is. 
13.3 Is het niet mogelijk om de les op een ander tijdstip en / of in een andere groep in te halen, dan is het voor eigen rekening. Graag wel even afmelden als je verhindert bent. 
13.4 Cursusgeld is inclusief materiaal gebruik, behalve acrylverf en (dure) schildersdoeken. Er is altijd koffie, thee of limonade met een lekker hapje.
13.5 In het Kindertekenatelier of bij de Young Ones worden geen extra kosten berekent voor materiaal. In de volwassen curcussen gaat dit altijd in overleg. 
13.6 Prijzen van workshops zijn altijd all-in. Voor aanvang van een cursus dient het lesgeld voldaan te zijn. Het cursusgeld is inclusief BTW.
13.7 Bij voortijdige beëindiging van de cursus door een cursist blijft de betalingsverplichting bestaan. Bij ziekte of andere onvermijdelijke situaties zoeken we samen naar een oplossing.
13.8 Ben je verhindert om deel te nemen aan een workshop dan mag je je plaats doorverkopen aan iemand anders. Tekenwijzer kan het aankoop bedrag niet retourneren.
13.9 Tekenwijzer kan op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor schade aan kleding, andere persoonlijke schade voortvloeiend uit de tekenles, of schade aan eigendommen, noch voor evt. door de cursist veroorzaakte schade. Cursisten verklaren door betaling bekend te zijn met de algemene voorwaarden.

 

 

14. Tekentherapie

14.1 Tekentherapie is voor kinderen en volwassen.
14.2Tekentherapie is een complementaire therapie. Zo nodig zal ik je doorverwijzen naar specialist of huisarts. Om  goed op de hoogte te zijn van medische zaken heb ik een HBO studie Medische Basiskennis  HBO Psychosociale Basiskennis. Jaarlijks volg ik nascholingen voor deze vakgebieden.
Tevens ben ik Registertherapeut (RBCZ) sinds januari 2018. 
14.3 Met het oog op de voortdurende verbetering en bevordering van vakbekwaamheid in de beroepsuitoefening is Tekenwijzer geregistreerd en aangesloten bij de beroepsvereniging van tekentaaldocenten, tekentherapeuten en coaches beeldend: Vereniging Tekentaal. Ik neem regelmatig deel aan nascholingen, intervisie en supervisie.
14.5 Ik ben aangesloten bij een onafhankelijke klachtencommissie SCAG. Mochten er zich problemen voordoen tussen cliënt /klant en  therapeut, en er onderling niet tot een bevredigende oplossing wordt gekomen, dan kan de cliënt/klant zich richten tot de beroepsvereniging Tekentaal. Deze zullen bemiddelen en zo nodig een klachtenfunctionaris inschakelen. www.tekentaal.nl.

            

 

 

Hier vind je de privacyverklaring van Tekenwijzer met betrekking tot de AVG 

 

 

 

Veelgestelde vragen

  • Heb je een vraag? Kijk eerst eens bij de veelgestelde vragen.
Bekijk