Meld je aan voor de Tekenkrabbel en krijg een gratis cursus in je mailbox.     Ja ik wil een GRATIS cursus!

SLUITEN

 

 

Privacy verklaring Tekenwijzer 2018

 

Register van verwerkingsactiviteiten Tekenwijzer april 2018

 

 

Tekenwijzer legt de volgende persoonsgegevens vast in de cliëntendossiers:

 

 

Naam, adres, postcode, woonplaats van de cliënt(en)

 

Geboortedatum van de cliënt(en)

 

Telefoonnummer en e-mail van de cliënt(en)

 

 

Bij minderjarige cliënten:

 

 

Ook naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres van beide ouders

 

 

Indien dit in belang is van de begeleiding/behandeling, leg ik de volgende verdere gegevens vast:

 

 

Huisarts;

 

School van de minderjarige cliënt

 

 

Indien dit in belang is van de begeleiding/behandeling, leg ik de volgende bijzondere persoonsgegevens vast:

 

 

Godsdienst of levensovertuiging;

 

Gezondheid;

 

Zaken m.b.t. de seksualiteit;

 

Mogelijke strafrechtelijke gegevens zoals een melding bij Veilig Thuis, begeleiding door jeugdzorg, geweldconflicten in het gezin.

 

 

 

Ik leg het Burgerservicenummer wel vast

 

Doeleinden van de persoonsgegevens die door mij worden verwerkt:

 

Behalve de AVG, zijn de WGBO (Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst) en de beroepscode van mijn beroepsvereniging en van het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ) van toepassing op mijn werk. Deze zijn van invloed op de doeleinden waarvoor ik persoonsgegevens vastleg. Om die reden ga ik als volgt om met persoonsgegevens:

 

  1. Dossierplicht

Op grond van de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) ben ik als zorgverlener verplicht een medisch dossier bij te houden.

 

  1. Bewaartermijn

De hoofdregel voor het bewaren van medische dossiers staat in de WGBO. Dat is 15 jaar, gerekend vanaf de datum van vastlegging van ieder afzonderlijk gegeven. De termijn kan langer zijn indien dit noodzakelijk is met het oog op de behandeling (bijvoorbeeld indien iemand een chronische ziekte heeft). 

 

  1. Beroepsgeheim

Voor mij als therapeut geldt op grond van de beroepscode en het wettelijk geregeld medisch beroepsgeheim een geheimhoudingsplicht. Medewerkers van een psychosociale of complementaire praktijk zijn via arbeidscontract aan een geheimhoudingsplicht gebonden.

 

  1. Minderjarigen

Volgens de patiëntenrechten uit de WGBO komen de wilsbekwame minderjarige tussen 12-16 jaar zelf en de ouder(s) met gezag toe. Ouder(s) van minderjarigen tot 16 jaar hebben medebeslissingsrecht over de behandeling. Ouders hebben recht op informatie en inzage in het dossier, wanneer dit gekoppeld is aan het medebeslissingsrecht voor de behandeling. Er bestaat een uitzondering op dit inzagerecht, namelijk wanneer de professional van mening is dat de uitoefening van bepaalde patiëntenrechten indruist tegen het belang van de patiënt. Wilsbekwame patiënten van 12 jaar en ouder zijn zelf bevoegd om toestemming te verlenen voor doorbreking van de geheimhouding.

 

Tekenwijzer informeert cliënten op de volgende manieren:

 

 

Ik informeer de cliënten mondeling over de dossierplicht tijdens de intake.

 

Deze informatie ligt vast in een schriftelijke behandelovereenkomst.

 

Op mijn website staat informatie over mijn werkwijze, de dossierplicht en de verplichtingen als gevolg van de WGBO, de Wkkgz en de beroepscode.

 

Indien kinderen jonger zijn dan 16 jaar, geven beide ouders schriftelijk toestemming tot de behandeling en daarmee tot het vastleggen van gegevens in een dossier.

 

 

De gegevens zijn toegankelijk voor de volgende personen:

 

 

Ik ben ZZP-er en ben de enige die toegang heeft tot de dossiers. Vanuit de beroepscode heb ik een beroepsgeheim.

 

Ik bepreek wel eens met collega’s, of in intervisiegroepen casuïstiek uit de praktijk. Dat gaat altijd anoniem en onherkenbaar

 

 

Tekenwijzer heeft de dossiers op de volgende wijze beveiligd:

 

 

Ik werk met papieren cliëntendossiers. Deze worden in een afgesloten kast bewaard

 

Ik werk met een digitaal cliëntendossier. Dit is beveiligd door een wachtwoord.

 

Ik werk met een digitaal cliëntendossier dat is versleuteld en beveiligd met een wachtwoord

 

Ik maak regelmatig een back-up van mijn cliëntbestanden

 

Doordat ik regelmatig de laatste versie update van mijn software installeer, zorg ik ervoor dat mijn software optimaal beveiligd is

 

 

 

Tekenwijzer heeft kennis genomen van hoe te handelen in geval van datalek.

 

 

Ik begrijp wanneer ik een datalek moet melden en zal daar naar handelen

 

 

 

Zeewolde 17 april 2018                       G.W. Meijer